INFORMATIVNI IZRAČUN POGOJEV ZA POKLICNO UPOKOJITEV
Program je namenjen informativnemu izračunu datuma izpolnitve pogojev za priznanje pravice do poklicne pokojnine. V primeru informativnega izračuna poklicne pokojnine po tem programu, se šteje, da ima zavarovanec na individualnem računu Kapitalske družbe, d.o.o. , dovolj sredstev za poklicno upokojitev. Izračunan datum izpolnitve pogojev je zgolj informativne narave in se ne more uporabljati v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja pri ZPIZ oz. v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri KAD. Prosimo vas, da pred vnosom podatkov pozorno preberete razlago, ki je podana ob vsakem vnosnem polju.

Program je namenjen informativnemu izračunu datuma izpolnitve pogojev za priznanje pravice do poklicne pokojnine. V primeru informativnega izračuna poklicne pokojnine po tem programu, se šteje, da ima zavarovanec na individualnem računu Kapitalske družbe, d.o.o. , dovolj sredstev za poklicno upokojitev. Izračunan datum izpolnitve pogojev je zgolj informativne narave in se ne more uporabljati v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja pri ZPIZ oz. v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri KAD. Prosimo vas, da pred vnosom podatkov pozorno preberete razlago, ki je podana ob vsakem vnosnem polju.

S ciljem, da bo ta program izračunal kakovostne rezultate, vam predlagamo, da podatke o doseženi pokojninski dobi brez dokupa, podatke o priznani beneficirani delovni dobi in podatke o pridobljeni dodani dobi, pridobite v kadrovski službi vašega delodajalca. V primeru težav pri izpolnjevanju vnosnega obrazca, se lahko obrnete na administratorja spletne strani www.poklicnapokojnina.si na e-naslov: sindikat@szs-alternativa.si. V skladu s sprejetim Pokojninskim načrtom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko zavarovanec najprej v roku treh let pred izpolnitvijo pogojev za poklicno upokojitev preveri izpolnjevanje pogojev z vložitvijo zahtevka za informativni izračun. V kolikor zavarovanec izpolni vse pogoje za poklicno upokojitev se lahko odloči, ali bo uveljavil pravico do poklicne pokojnine ali pa bo njen začetek odložil. Zavarovanec vse podrobnosti v zvezi s poklicnih upokojevanjem ureja pri upravljavcu (na KAD-u).

×
Datum rojstva
Vnesite datum rojstva
Pokojninska doba brez dokupa
Vnesite vašo pokojninsko dobo brez benifikacij, dodatne dobe in dokupljenih let
Benifikacija
Vnesite vašo skupno benificirano dobo (do 1.1.2001)
Dodana doba
Vnesite vašo skupno dodano dobo (po 1.1.2001)
Spol
Kolicnik
Na dan

Pokojninska doba brez dokupa

Predlagamo, da natančen podatek o vaši pokojninski dobi brez dokupa pridobite v kadrovski službi vašega delodajalca. V navedeno vnosno polje se sicer vpiše podatek o zavarovalni dobi , ko ste bili obvezno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali ste opravljali kmetijsko dejavnost, dopolnjeni do zadnjega dne pred dnem, ko opravljate izračun, vključno z:

 • dobo, prebito v delovnem razmerju
 • časom opravljanja samostojne dejavnosti
 • časom čakanja na zaposlitveno ali poklicno rehabilitacijo
 • obdobjem, ko ste bili prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje kot kmet
 • časom zavarovanja po Zakonu o SZK
 • obdobjem, ki vam je bilo priznano kot prevzemniku kmečkega gospodarstva
 • zavarovalno dobo , ki ste jo kot zavarovanec s 70% telesno okvaro ali kot težji invalid prebili v delovnem razmerju oziroma na delu , na podlagi katerega ste bili obvezno zavarovani
 • časom prejemanja denarnega nadomestila zaradi brezposelnosti
 • obdobji prevzete tuje dobe
 • časom zaposlitve v EU po Zakonu o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP)
 • dobo, ki ste jo kot slovenski državljan do 07.10.1991 prebili v Republiki Hrvaški , Bosni in Hercegovini , Srbiji in Črni Gori
 • dobo, ki ste jo kot slovenski državljan do 31.03.1992 prebili v Republiki Makedoniji

vendar brez:

 • obdobij, ko ste bili prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje
 • pridobljene dobe na podlagi časa zavarovanja, štetega s povečanim trajanjem (beneficirane zavarovalne dobe)
 • dokupljene zavarovalne dobe
 • pokojninske dobe, prebite v tujini
×

Benificirana doba

Predlagamo, da natančen podatek o pridobljeni »benefikaciji« pridobite v kadrovski službi vašega delodajalca. Sicer pa vpišite podatek o pridobljeni delovni dobi s povečanjem (benefikaciji), ki ste jo pridobili do 1.1. 2001 (npr: če ste do 1.1.2001 delali na delovnem mestu s stopnjo povečanja 12/16 šest let, vpišite pridobljeno »benefikacijo« v višini dveh let). Natančnost navedenega podatka je pomembna tudi zaradi izračuna upokojitvenih pogojev starostnega upokojevanja, saj se za celotno obdobje pridobljene »benefikacije« zniža starosti pogoj iz obveznega pokojninskega zavarovanja.

×

Dodana doba

Vnesite vašo skupno dodano dobo, ki ste jo prejeli zaradi vključitve v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (ODPZ) po 1.1.2001.

Predlagamo, da natančen podatek o pridobljeni »benefikaciji« pridobite v kadrovski službi vašega delodajalca Dodana doba predstavlja četrtino obdobja vključenosti v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanja na delovnem mestu, ki je težko in zdravju škodljivo, oz. ga po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati (npr. če ste po 1.1.2001 delali na omenjenem delovnem mestu štiri leta, ste pridobili v tem obdobju eno leto dodane dobe. Ta podatek vpišete v navedeno vnosno polje).

×

Količnik

V primeru, da boste še nadalje delali na delovnih mestih, kjer se zavarovalna doba šteje s povečanjem, vas prosimo da napišete količnik povečanja na vašem trenutnem delovnem mestu. Izbirate lahko med:

 • 12/14
 • 12/15
 • 12/16
 • 12/17
 • 12/18

Program ne omogoča izračuna v primeru, da ste delali na delovnih mestih z različnimi stopnjami povečanja.

×
Datum izračuna izpolnitve pogojev za poklicno upokojitev je samo okviren in v nobenem primeru ni pravno zavezujoč.
Za izračun natančnega datuma izpolnitve pogojev za prehod v poklicno upokojitev se obrnite na KAD (vlogo za izračun lahko najdete na vloga za pridobitev podatkov" ), za prehod v starostno upokojitev pa na ZPIZ (informativni izračun pa lahko najdete na izračun pokojnine)
INFORMATIVNI IZRAČUN POGOJEV ZA
POKLICN OUPOKOJITEV
PROJEKT 'DOSTOJNA UPOKOJITEV'
Projekt Dostojna Upokojitev je projekt, ki želi v Sloveniji vzpostaviti socialni dialog na področju upokojevanja zaposlenih na težjih in zdravju škodljivih delovnih mestih. Projekt je bil izveden v letu 2013 s finančno pomočjo Norveškega finančnega mehanizma pod vodstvom Slovenske zveze sindikatov Alternativa ter s sodelovanjem projektnih partnerjev Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti ter norveškega partnerja sindikata NFL.

Projekt Dostojna Upokojitev je projekt, ki želi v Sloveniji vzpostaviti socialni dialog na področju upokojevanja zaposlenih na težjih in zdravju škodljivih delovnih mestih. Projekt je bil izveden v letu 2013 s finančno pomočjo Norveškega finančnega mehanizma pod vodstvom Slovenske zveze sindikatov Alternativa ter s sodelovanjem projektnih partnerjev Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti ter norveškega partnerja sindikata NFL.

Projekt je potekal v letu 2013. Spomladi so bile pripravljene strokovne podlage v obliki štirih študij, ki so obravnavale zgodovinski razvoj sistema v Sloveniji, primerjalno analizo s podobnimi sistemi v EU, študijo primera ureditve tega področja na Norveškem ter pogled na sistem s perspektive bodočih upokojencev. Opravili smo tudi intervjuje z vsemi deležniki sistema ODPZ. V maju in juniju je sledila serija štirih delavnic s socialnimi partnerji, kjer smo skozi diskusijo oblikovali skupne poglede ter potencialne rešitve sistemskih težav. Projekt se je zaključil z zaključno konferenco Novembra 2013 in s predstavitvijo predlogov konkretnih sprememb sistema.

×
Sistem pokojninskega zavarovanja za težja in zdravju škodljiva delovna mesta v Sloveniji obstaja vsaj od leta 1965. Po pokojninski reformi leta 2000 je sistem oblikovan kot sistem naložbenih računov, izvajalec tega zavarovanja v Sloveniji pa je KAD. V letu 2013 je bilo skoraj 45.000 zavarovancev, še okoli 2.000 zavarovancev pa ostaja na ZPIZ-u po starem zakonu o beneficirani delovni dobi.

Sistem pokojninskega zavarovanja za težja in zdravju škodljiva delovna mesta v Sloveniji obstaja vsaj od leta 1965. Po pokojninski reformi leta 2000 je sistem oblikovan kot sistem naložbenih računov, izvajalec tega zavarovanja v Sloveniji pa je KAD. V letu 2013 je bilo skoraj 45.000 zavarovancev, še okoli 2.000 zavarovancev pa ostaja na ZPIZ-u po starem zakonu o beneficirani delovni dobi.

Skupna vsota letnih plačil premij znaša dobrih 60 mio EUR, kar je manj kot 2 % plačanih prispevkov, ki jih zbere ZPIZ za redno pokojninsko zavarovanje. po sprejemu Pokojninskega načrta v letu 2013 za vse zavarovance 9,25%. Konec leta 2013 je celotna vrednost premoženja pri KAD-u presegla 500 mio EUR. Z njim je KAD upravljal relativno uspešno, saj je od začetka poslovanja dosegel kumulativno donosnost v višini skoraj 64 % in s tem presegal zajamčeno 2 % letno donosnost. Svoje delovanje je KAD financiral iz vstopnih, upravljavskih in izstopnih provizij, ki so mu v letu 2012 prinesla 6,5 mio EUR prihodkov. Povprečna vrednost premoženja na zavarovanca znaša 11.000 EUR, so pa med zavarovanci velike razlike – nekateri imajo premalo sredstev za izplačilo pokojnine, drugim pa za nekajkrat presegajo potrebno maso za izplačilo poklicne pokojnine. Več informacij o ugotovitvah projekta Dostojna Upokojitev je na voljo v Povzetku in v Beli Knjigi projekta Dostojna Upokojitev . Prav tako si lahko ogledate tudi predstavitve, ki so potekale v okviru delavnic socialnega dialoga v mesecih maj in junij 2013.

×
PARTNERJI PROJEKTA
Nosilec projekta
Partnerji projekta
POMOČ PRI IZRAČUNU
Obrazec za pridobitev podatkov, ki jih je potrebno vnesti v informativni izračun.
SLIKE IZ DELAVNIC
POMEMBNE POVEZAVE
KAPITALSKA DRUŽBA
http://www.kapitalska-druzba.si

ZPIZ
http://www.zpiz.si

MDDSZ – pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Kapitalska družba – obrazci SODPZ
http://www.kapitalska-druzba.si/posamezniki/sodpz/obrazci